postępowanie cywilneJak wypłacić środki z rachunku bankowego zajętego przez komornika na zabezpieczenie

13 czerwca 2019
http://kancelaria-chelminski.pl/wp-content/uploads/2019/02/procesy-sadowe-min.jpg

W sporach o zapłatę między przedsiębiorcami zdarza się, że stronie występującej z roszczeniem sąd udziela zabezpieczenia w postaci zajęcia środków na rachunku bankowym przeciwnika. Zwykle informacja o zajęciu rachunku bankowego przez komornika zaskakuje przedsiębiorcę. Zawsze w takich sytuacjach pojawia się pytanie, jak dalej prowadzić działalność gospodarczą, w tym w szczególności regulować bieżące płatności?

Co to jest zabezpieczenie powództwa?

Zabezpieczenie to tymczasowe rozstrzygnięcie sądu, którego celem jest ochrona praw i interesów powoda przez okres trwania postępowania sądowego. Zabezpieczenie ma charakter tymczasowy. Postanowienie o zabezpieczeniu normuje sytuację prawną najdalej do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie, a jego rolą jest zapewnienie możliwości wykonania wyroku.

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika na zabezpieczenie następuje na czas trwania procesu sądowego i zawsze jest bardzo dużym problemem dla przedsiębiorcy. Od momentu zajęcia rachunku przez komornika, obowiązany przedsiębiorca nie może dokonywać żadnych wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej kwoty. Tymczasem w dzisiejszych czasach większość płatności w działalności gospodarczej dokonuje się przelewem bankowym, na rachunek bankowy spływają też należności od kontrahentów. Zajęcie rachunku bankowego przez komornika często oznacza więc paraliż działalności, co w perspektywie kilkuletniego procesu sądowego może zakończyć się upadłością strony pozwanej.

Co zrobić w przypadku zajęcia rachunku przez komornika?

W związku z tym, że zajęcie rachunku bankowego przez komornika jest bardzo dolegliwym środkiem zabezpieczenia, który w praktyce wyłącza możliwość dalszego prowadzenia działalności gospodarczej, ustawodawca w kodeksie postępowania cywilnego przewidział możliwość zwolnienia części kwot spod zajęcia. Celem zwolnienia jest umożliwienie przedsiębiorcy regulowania z zajętego rachunku bankowego bieżących należności przez okres trwania zabezpieczenia.

Aby uzyskać takie zwolnienie konieczne jest złożenie w sądzie, który orzekł o zabezpieczeniu, wniosku o zezwolenie przez sąd na dokonywanie określonych wypłat z zajętego rachunku bankowego. Wniosek musi być złożony w terminie tygodniowym od doręczenia przez komornika sądowego obowiązanemu postanowienia o zabezpieczeniu. We wniosku należy określić sumę kwot, jakie obowiązany przedsiębiorca powinien móc pobierać na bieżące wypłaty wynagrodzeń za pracę wraz z podatkiem od wynagrodzenia i innymi ustawowymi ciężarami oraz kwot na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek należy uzasadnić w sposób szczegółowy, tj. wyjaśnić, jakie kwoty składają się na łączną kwotę, którą przedsiębiorca powinien móc dysponować. Na bieżące koszty działalności gospodarczej, które wchodzić będą w skład kwoty, którą przedsiębiorca będzie mógł swobodnie dysponować, składać się mogą wynagrodzenia za pracę, podatki od wynagrodzeń, składki na ZUS, koszty usług telekomunikacyjnych (telefony, internet itp.), koszty leasingów, koszty stałych płatności do dostawców i usługodawców (np. koszty biura księgowego) itp.

Do wniosku należy załączyć dowody potwierdzające ponoszenie danych kosztów na działalność gospodarczą. Takimi dowodami mogą być np. listy płac, faktury VAT, umowy, rachunki itp.

Im precyzyjniej wniosek jest uzasadniony i poparty odpowiednimi dowodami, tym większa szansa, że sąd zezwoli na wypłaty z zajętego rachunku bankowego w żądanej wysokości. Sąd ma oczywiście możliwość ograniczenia kwoty wskazanej we wniosku, jeśli uzna, że część kosztów nie została udowodniona lub nie jest bieżącym kosztem działalności.

We wniosku należy też wykazać, że wniosek składany jest w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia sądu o zabezpieczeniu. W tym celu najlepiej do wniosku dołączyć kopię pisma komornika z zawiadomieniem o zajęciu rachunku bankowego, które wraz z odpisem postanowienia o zabezpieczeniu komornik doręcza obowiązanemu, oraz np. wydruk z systemu informatycznego Poczty Polskiej, z którego wynikać będzie data doręczenia powyższego zawiadomienia.

Wniosek należy opłacić. Koszt wniosku to 100 zł.

Postanowienie należy przedstawić w banku

Postanowienie sądu określające kwotę, którą przedsiębiorca może wypłacać z zajętego rachunku bankowego, doręczane jest wnioskodawcy. Postanowienie należy przedstawić w banku, który prowadzi zajęty rachunek bankowy. Na jego podstawie bank powinien umożliwić wypłaty do wysokości określonej w postanowieniu.

We wszystkich sprawach związanych z zajęciem rachunku bankowego na zabezpieczenie jestem do Państwa dyspozycji. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt.