dobra osobistenieuczciwa konkurencjapostępowanie cywilneprawo autorskiewłasność intelektualnaRewolucja w sprawach sądowych z zakresu własności intelektualnej

21 czerwca 2020
https://kancelaria-chelminski.pl/wp-content/uploads/2019/02/main-image-min-1280x638.jpg

Od 1 lipca 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego regulujące postępowanie w sprawach własności intelektualnej. Dotyczą one postępowania z zakresu zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystywania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług, ochrony dóbr osobistych w związku z działalnością naukową i wynalazczą. Zobacz, co jeszcze zmieni się w sprawach o ochronę własności intelektualnej.

Zakres spraw dotyczących własności intelektualnej

Nowe przepisy dotyczą następujących spraw:

 • o ochronę praw autorskich i pokrewnych;
 • o ochronę praw własności przemysłowej;
 • o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;
 • o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
 • ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystywania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług,
 • o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową i wynalazczą.

Warto również zwrócić uwagę, że sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu własności intelektualnej (np. o odszkodowanie) rozstrzygane są w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej, o ile nie przewidziano właściwego innego organu albo innego postępowania.

W tym postępowaniu rozstrzygane będą również sprawy dotyczące roszczeń z zakresu ochrony baz danych, nie należące do innych organów.

Właściwość sądu w sprawach o ochronę własności intelektualnej

Od 1 lipca 2020 r. powołane zostają specjalne sądy zajmujące się sprawami z zakresu własności intelektualnej. Sądy te działać będą w ramach sądów okręgowych w Gdańsku, Poznaniu, Lublinie i Warszawie oraz w sądach apelacyjnych w Poznaniu i w Warszawie (II instancja).

Sąd Okręgowy w Warszawie będzie wyłącznie właściwy w sprawach dotyczących:

 • programów komputerowych;
 • wynalazków
 • wzorów użytkowych;
 • topografii układów scalonych;
 • odmian roślin;
 • tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym;
 • obowiązkowe zastępstwo przez fachowego pełnomocnika

Na podstawie nowych przepisów strona będzie musiała być reprezentowana przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego w sprawach własności intelektualnej, w których wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż 20.000 zł.

Nowe rodzaje powództw

Ustawa wprowadza nowe rodzaje powództw w sprawach z zakresu własności intelektualnej, w tym:

 • powództwo o ustalenie czy podjęte lub zamierzone przez powoda czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji;
 • powództwo o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy;
 • powództwo o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Zabezpieczenie dowodów w sprawach własności intelektualnej

Przepisy wprowadzają możliwość zabezpieczenia środka dowodowego w sprawach z zakresu własności intelektualnej. Sąd może udzielić zabezpieczenia środka dowodowego przed wszczęciem postępowania lub w jego toku aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji.

Do uzyskania zabezpieczenia środka dowodowego konieczne jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Trzeba więc wykazać, że:

 • brak zabezpieczenia uniemożliwia lub poważnie utrudnia przytoczenie lub udowodnienie istotnych faktów
 • zachodzi ryzyko zniszczenia środka dowodowego
 • opóźnienie w uzyskaniu środka dowodowego może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celu postępowania dowodowego,
 • z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy.

W postanowieniu o zabezpieczeniu środka dowodowego sąd określa zakres wglądu uprawnionego do zabezpieczonego środka dowodowego oraz szczegółowe zasady korzystania i zapoznawania się z nim. Sąd może ograniczyć lub wyłączyć kopiowanie środka dowodowego lub jego utrwalanie w inny sposób. Uprawniony uzyskuje dostęp do środka dowodowego wraz z uprawomocnieniem się postanowienia.

Sposób zabezpieczenia środka dowodowego musi być odpowiedni do okoliczności sprawy, w tym:

 • odebranie towarów, materiałów, narzędzi użytych do produkcji lub dystrybucji,
 • odebranie dokumentów,
 • sporządzenie szczegółowego opisu tych przedmiotów połączone, w razie konieczności, z pobraniem ich próbek

Wyjawienie środka dowodowego

W sprawach o naruszenie prawa własności intelektualnej powód, który uprawdopodobnił roszczenie, może żądać , aby pozwany wyjawił lub wydał środek dowodowy, którym dysponuje, w szczególności dokumenty bankowe, finansowe lub handlowe, służące ujawnieniu i udowodnieniu faktów.

Wezwanie do udzielenia informacji w sprawach własności intelektualnej

Nowe przepisy wprowadzają tzw. roszczenie informacyjne, tj. roszczenie o udzielenie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług.

Roszczenie takie można zgłosić przed wszczęciem postępowania w sprawie lub w jego toku, aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji, jeśli jest to niezbędne dla dochodzenia roszczenia. Konieczne jest wykazanie w sposób wiarygodny okoliczności wskazujących na naruszenie oraz niezbędność tych informacji dla dochodzenia roszczenia.

Wezwanie do udzielenia informacji dotyczyć może wyłącznie:

 • informacji o firmie, miejscu zamieszkania lub siedzibie i adresie producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy, od których lub na rzecz których nastąpiło nabycie lub zbycie towarów, korzystanie z usług lub ich świadczenie, jak również przewidywanych hurtowników i detalistów tych towarów lub usług;
 • informacji o ilości wyprodukowanych, wytworzonych, wysłanych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub świadczonych usług, jak również cenach otrzymanych w zamian za towary lub usługi;
 • w szczególnie uzasadnionych okolicznościach innych informacji, które są niezbędne do wykazania wysokości roszczenia.

Nowe przepisy z zakresu postępowania w sprawach własności intelektualnej wchodzą w życie już 1 lipca 2020 r.

We wszystkich sprawach z zakresu własności intelektualnej jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt.

 

 

Maciej Chełmiński
Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Jana III Sobieskiego 112 lok. 66
00-764 Warszawa
tel. 607-714-519
e-mail: kancelaria@chelminski.pl