aktualnościnieuczciwa konkurencjapostępowanie cywilnepostępowanie sądowewłasność intelektualnaSukces Kancelarii w sprawie o naruszenie patentu i uczciwej konkurencji

10 kwietnia 2020
https://kancelaria-chelminski.pl/wp-content/uploads/2019/02/procesy-sadowe-min-1.jpg

Bardzo miło nam poinformować, że sukcesem zakończyła się prowadzona przez Kancelarię sprawa sądowa o naruszenie patentu i uczciwej konkurencji. Sprawa była finałem wieloletniego sporu pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi i toczyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie od 2016 r.

W sporze sądowym Kancelaria reprezentowała stronę pozwaną, której zarzucono naruszenie praw patentowych powoda oraz popełnianie czynów nieuczciwej konkurencji od 2010 r.

Strona powoda wystąpiła z szeregiem roszczeń, w tym w szczególności domagała się:

a) nakazania stronie pozwanej zaprzestania produkcji i dystrybucji towarów produkowanych przez pozwanego,

b) nakazania zniszczenia wszelkich znajdujących się w posiadaniu pozwanego urządzeń służących do produkcji,

c) nakazania stronie pozwanej publikacji oświadczenia, z którego wynikać miało, że pozwany produkował swoje towary z naruszeniem praw patentowych powoda;

d) zasądzenia od powoda na rzecz pozwanego odszkodowania za okres objęty pozwem.

W efekcie obrony podjętej przez pozwanego reprezentowanego przez Kancelarię, strona pozwana cofnęła pozew ze zrzeczeniem się roszczeń, co kończy spór w tym zakresie. Pozwanego reprezentował radca prawny Maciej Chełmiński.

We wszelkich sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym praw patentowych i praw autorskich, a także w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji pozostajemy do Państwa dyspozycji. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt.

Maciej Chełmiński
Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Jana III Sobieskiego 112 lok. 66
00-764 Warszawa
tel. 607-714-519
e-mail: kancelaria@chelminski.pl